Op deze pagina wordt beschreven hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt als onderdeel van het sollicitatiewerving- en selectieproces bij de Deutsche Post DHL groep. Voor specifieke landeninformatie kun je gebruik maken van de links aan het einde van deze pagina.

1. Waarom ontvang je deze informatie?

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens, zoals jouw contactgegevens en jouw curriculum vitae, te beschermen en ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving. Daarom geven we je de volgende uitgebreide informatie over hoe we je gegevens verwerken wanneer je een sollicitatie indient en gedurende het wervingsproces, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en, indien nodig, eventuele aanvullende toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. "Verwerking" omvat handelingen zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

De in de vacature vermelde groepsmaatschappij is verantwoordelijk voor alle geadverteerde functies en voor alle gegevensverwerkingen in verband met je sollicitatie. De advertentie zal ook relevante contactgegevens bevatten.

Deutsche Post AG en Deutsche Post DHL Group-bedrijven bieden je een centraal platform voor het verstrekken van informatie over vacatures wereldwijd, samen met gecentraliseerde hulpmiddelen zoals Job Alerts. Deutsche Post AG is verantwoordelijk voor alle aspecten van het platform die betrekking hebben op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Wie is de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming?

De rol van functionaris gegevensbescherming wordt vervuld door verschillende personen binnen de bedrijven van de Deutsche Post DHL Group. Ze zijn te bereiken op het volgende groeps-e-mailadres: Datenschutz-Bewerbung@dpdhl.com. Om ervoor te zorgen dat je verzoek omtrent de verwerking van je persoonsgegevens wordt gericht aan het juiste bedrijf, moet je de naam van het bedrijf specificeren waar je wilt solliciteren of hebt gesolliciteerd. Als je liever het e-mailadres gebruikt van de functionaris gegevensbescherming van het betreffende bedrijf, kan je dit opvragen bij de contactpersoon die is vermeld in de vacature.

4. Wie is de verantwoordelijke autoriteit?

Als je van mening bent dat jouw gegevensbeschermingsrechten niet voldoende zijn gerespecteerd en je wil hierover een klacht indienen bij de verantwoordelijke autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens, dan kun je dat op ieder moment doen. De autoriteit die verantwoordelijk is voor het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd, samen met de contactgegevens van deze autoriteit, kun je vinden op de website van de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) onder "Anschriften und Links" (adressen en links).

5. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Je gegevens worden gebruikt door de bedrijven van de Deutsche Post DHL Group (DPDHL Group) om contact met je op te nemen en ten behoeve van het wervingsproces. Situaties die hierna worden vermeld kunnen aanleiding geven tot andere redenen om uw gegevens te verwerken

Jouw sollicitatie

Jouw sollicitatie bij een groepsbedrijf wordt afgehandeld door de medewerkers van dat bedrijf die verantwoordelijk zijn voor werving. Deze medewerkers verwerken je gegevens uitsluitend voor de toepasselijke doeleinden.

Open sollicitatie

Als je bij ons een sollicitatie indient die geen betrekking heeft op een specifieke vacature, gaan we ervan uit dat alle toepasselijke groepsmaatschappijen jouw gegevens mogen gebruiken om je op de hoogte te brengen van vacatures die voor jou geschikt kunnen zijn. Hiervoor worden je gegevens opgeslagen in een IT-systeem. De individuele groepsmaatschappijen zullen deze gegevens gebruiken om te zoeken naar geschikte kandidaten voor huidige of toekomstige vacatures. Je kunt je open sollicitatie op ieder moment intrekken. Om dit te doen, kun je dit eenvoudig melden aan het kantoor waar je jouw sollicitatie naartoe hebt gestuurd.

Bekendmaking van een sollicitatie op een specifieke vacature binnen de groep

In het geval dat je solliciteert naar een specifieke vacature van een groepsmaatschappij, zullen we je gegevens alleen doorsturen naar andere groepsmaatschappijen, met het oog op het mogelijk vervullen van vacatures binnen die onderneming, op voorwaarde dat je ons jouw uitdrukkelijke toestemming geeft om dit te doen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Controle van gegevens voor naleving

We zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat we geen financiële steun verlenen aan ontvangers onder sanctie overeenkomstig de EU-antiterreurwetten (sanctielijst) en van toepassing zijnde landelijke wetgeving. In ieder geval vergelijken we daarom de stamgegevens die we van onze sollicitanten ontvangen met de huidige sanctielijst / wetten.

Registratie op ons carrièreplatform

Als je op een van onze carrièreplatforms wilt inschrijven, worden je toegangsgegevens (zoals naam, e-mailadres en wachtwoord) gebruikt om uw toegang tot het carrièreplatform en de gegevens die je op het platform opslaat te beveiligen. Waar nodig vind je op het betreffende platform meer informatie over hoe je gegevens worden verwerkt.

statistische analyse

Om onze vacatures en wervingsprocessen te verbeteren, voeren we analyses en beoordelingen uit voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld hoeveel sollicitanten op een bepaalde baan hebben gesolliciteerd, of hoe lang een vacature is geadverteerd. In deze context verwerken we gegevens over huidige en voormalige sollicitanten, bijvoorbeeld hoe ver van de werkplek de sollicitant woont. Ons gerechtvaardigd belang om onze vacatures en wervingsprocessen te verbeteren vormt de wettelijke basis voor dit type verwerking. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel op basis van redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, overeenkomstig AVG artikel 21 lid 1.

Job Alerts

Als je de functie Job Alert inschakelt, wordt jouw e-mailadres gebruikt om je te informeren over actuele vacatures binnen onze groepsmaatschappijen die voldoen aan je zoekcriteria (categorie, locatie).

Hoe verzamelen we jouw gegevens?

Meestal bewaar je jouw eigen gegevens op ons carrièreplatform. Op het platform vindt je ook aanvullende informatie over hoe je gegevens worden verwerkt. Als je jouw sollicitatie via een ander kanaal naar ons stuurt, slaan we in de regel ook je persoonsgegevens op ons carrièreplatform op. Als je persoonsgegevens hebt aangeleverd via openbaar beschikbare netwerken of platforms die voor professionele doeleinden worden gebruikt, zullen wij deze persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de werkmaatschappij. Wanneer we samenwerken met wervingsbureaus, gaan we ervan uit dat die bureaus je gegevens aan ons doorgeven nadat ze je toestemming hebben gevraagd om dit te doen. In alle gevallen komen de gegevens rechtstreeks bij jou vandaan (directe gegevensverzameling).

7. Welke gegevens moet je verstrekken?

Naast je stamgegevens en contactgegevens hebben wij voor het beoordelen van elke sollicitatie persoonsgegevens van je nodig die inzichtelijk maken hoe geschikt je bent voor de betreffende functie (sollicitatiegegevens). Tenzij er bij wijze van uitzondering een wettelijke verplichting bestaat om informatie te verstrekken over bepaalde persoonlijke vereisten, bijvoorbeeld certificaten voor chauffeurs of piloten, beslis je zelf welke gegevens je aan ons verstrekt. Wil je bijvoorbeeld tijdens het sollicitatieproces een beroep doen op bijzondere rechten voor ernstig gehandicapten, dan kan je jouw handicap aangeven in je sollicitatiebrief. Je bent hiertoe niet verplicht.

8. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

 • Stamgegevens (achternaam, voornaam, geboortedatum)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.)
 • Sollicitatiegegevens zoals curriculum vitae, begeleidende brief, certificaten, referenties en alles wat je ons verder geeft of tijdens interviews wilt onthullen
 • Foto, indien van toepassing
 • Nationaliteit en werkvergunning, indien van toepassing
 • Details over geschiktheid voor gezondheid, indien van toepassing
 • Eerdere veroordelingen waar dit van toepassing is op de geadverteerde functie, bijvoorbeeld voor chauffeurs
 • Bankgegevens om bijvoorbeeld reiskosten te vergoeden
 • Persoonsgegevens die je hebt verstrekt via openbare netwerken of platforms die voor professionele doeleinden worden gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de werkmaatschappij.
 • Gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor toegang tot het carrièreplatform, indien van toepassing

9. Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van je gegevens?

We zullen je gegevens verwerken om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. Afhankelijk van de individuele sollicitatie kunnen de volgende rechtsgrondslagen van toepassing zijn:
 • AVG art. 6 lid 1a (jouw toestemming),
 • AVG art. 6 lid 1b (de potentiële arbeidsovereenkomst),
 • AVG art. 6 lid 1c (onze wettelijke verplichtingen) en
 • AVG art. 6 lid 1f (onze gerechtvaardigde belangen).
Andere toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aanleiding geven tot andere gegevensbeschermingsvereisten.

10. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden over het algemeen verwerkt door een daartoe bevoegde persoon van de groepsmaatschappij waarbij je solliciteert. Voor het uitvoeren van het sollicitatieproces kunnen sommige groepsmaatschappijen speciaal opgeleide werknemers van andere groepsmaatschappijen (intragroep serviceproviders) of gecontracteerde externe serviceproviders inschakelen. In alle gevallen wordt gegarandeerd dat er overeenkomsten zijn gesloten die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je gegevens zijn in ieder geval alleen toegankelijk voor personen die daartoe bevoegd zijn. Als jouw persoonsgegevens binnen de groep worden doorgegeven, gelden de voorwaarden zoals beschreven onder 5a en 5b. Groepsbrede wervingsprocessen kunnen verder resulteren dat naast de lijnmanager en de HR-afdeling van de groepsmaatschappij waarin de functie vacant is, en technische en recruitment dienstverleners, zowel van andere groepsmaatschappijen als van externe bedrijven, toegang hebben tot jouw gegevens. Waar van toepassing zullen de verantwoordelijke ondernemingsraad en de vertegenwoordigingsinstantie voor ernstig gehandicapte personen jouw gegevens ook gebruiken om hun wettelijke medezeggenschapsrechten tijdens het wervingsproces uit te oefenen. Groepsbrede processen zoals IT-outsourcing kunnen bijvoorbeeld bepalen dat medewerkers van verschillende groepsmaatschappijen bevoegd zijn om toegang te krijgen tot jouw gegevens.

11. Hoe worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de jurisdictie van AVG?

Als je solliciteert naar een functie buiten de Europese Unie of als je jouw gegevens met ons deelt om te worden opgenomen in de pool van sollicitanten, hebben groepsmaatschappijen in derde landen ook toegang tot jouw gegevens. In het geval dat persoonsgegevens worden gedeeld met andere groepsmaatschappijen in derde landen, zal dit proces worden uitgevoerd in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van Deutsche Post DHL Group. Dit zorgt ervoor dat onze groepsmaatschappijen wereldwijd persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met normen die een passend niveau van gegevensbescherming garanderen, zoals vereist door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Ons privacybeleid voor groepsgegevens is door Europese regelgevende instanties goedgekeurd als Binding Corporate Rules (BCR). Je kunt een samenvatting van de inhoud verkrijgen op:
of via jouw HR-afdeling. Indien een extern bedrijf wordt aangesteld als (technische) dienstverlener, is dit bedrijf gebonden aan contractuele afspraken en de verplichting om te voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsnormen. We geven je gegevens niet door aan andere internationale organisaties.

12. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens totdat je jouw (open) sollicitatie intrekt of u de toestemming intrekt die je hebt gegeven om te worden opgenomen in onze pool van sollicitanten in verband met jouw sollicitatie voor een specifieke functie. Als het sollicitatieproces wordt beëindigd zonder dat je bent aangenomen, bewaren we je gegevens nog zes maanden, tenzij toepasselijke bepalingen aanleiding geven tot aanvullende bewaartermijnen. Als je wordt aangenomen, voegen wij jouw sollicitatiegegevens toe aan je personeelsdossier.

13. Wat is het proces om een beslissing te nemen over je sollicitatie?

Sollicitaties worden over het algemeen persoonlijk beoordeeld door medewerkers van de HR-afdeling die verantwoordelijk is voor de vacature. Als bij wijze van uitzondering een geautomatiseerde beslissing wordt genomen binnen een toelaatbaar kader of bepaalde informatie over je automatisch wordt verwerkt en beoordeeld en er een voorspelling wordt gedaan over jou (met het oog op het opbouwen van een profiel), dan zal de groepsmaatschappij waar je solliciteert je informeren over jouw recht om te worden gehoord en jouw recht om bezwaar te maken.

14. Welke rechten heb je?

Je hebt volgens de wettelijke bepalingen recht op:
 • om jouw toestemming die je hebt gegeven in te trekken (AVG artikel 7, lid 3),
 • om informatie te ontvangen over de gegevens die we over je hebben opgeslagen (AVG artikel 15, lid 1),
 • om een kopie te ontvangen van de gegevens die we over je hebben opgeslagen (elektronisch, indien van toepassing) (AVG artikel 15, lid 3),
 • om te verzoeken dat we onjuiste gegevens die we van je hebben opgeslagen corrigeren (artikel 16 AVG),
 • om een verzoek in te dienen dat we jouw persoonsgegevens verwijderen (AVG artikel 17, lid 1),
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens ten behoeve van het behoud van onze gerechtvaardigde belangen (AVG artikel 21) en
 • menselijke tussenkomst in het geval van geautomatiseerde besluitvorming en/of de uitkomst daarvan te betwisten (AVG artikel 22).

15. Hoe oefen je je rechten uit?

Gebruik om je rechten uit te oefenen ons carrièreplatform of neem contact op met de relevante persoon die betrokken is bij het sollicitatieproces.

Alle ontvangers van gegevens worden ook op de hoogte gebracht als jouw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

De verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming helpt je graag verder als je nog vragen heeft.

Als je van mening bent dat je rechten onvoldoende worden gehandhaafd, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de autoriteit.

16. Wijzigingen in deze informatie

Deze informatie is van toepassing per juni 2019. Houdt er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om deze informatie indien nodig te wijzigen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

Postadres
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

MIS NOOIT EEN INTERESSANTE JOB